Πειραματικα Δημ. Σχολεια Π.Τ.Δ.Ε-Α.Π.Θ.

Εποπτεία των Πειραματικών Σχολείων

Σκοπός των Πειραματικών Σχολείων είναι η προαγωγή της ψυχοπαιδαγωγικής και εκπαιδευτικής έρευνας και η πρακτική άσκηση των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και του εκπαιδευτικού προσωπικού της περιοχής στην οποία ανήκουν (Φ.Ε.Κ. 96/ 14-2-1995, τ. Β΄, άρθρο 2, παρ. 1). Για το λόγο αυτό τα Πειραματικά Σχολεία των Παιδαγωγικών Τμημάτων εποπτεύονται επιστημονικώς από το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) που αποτελείται από τον Επόπτη και δύο αναπληρωτές επόπτες, μέλη ΔΕΠ Παιδαγωγικού Τμήματος (Φ.Ε.Κ. 96/ 14-2-1995, τ. Β΄, άρθρο 3, παρ. 1).

Το Εποπτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 96/ 14-2-1995, τ. Β΄, άρθρο 3, μεταξύ άλλων :

α) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος το πρόγραμμα του πειραματισμού στους διάφορους τομείς, όπως και το πρόγραμμα άσκησης των φοιτητών

β) Επιβλέπει και κατευθύνει το Δ/ντή, το Σύλλογο Διδασκόντων και την πορεία όλων των εργασιών (πλην των διοικητικών) του Πειραματικού Σχολείου

γ) Παρακολουθεί και καθοδηγεί το διδακτικό έργο των διδασκόντων και οργανώνει σεμινάρια παιδαγωγικής, διδακτικής και έρευνας.

δ) Για λόγους έρευνας εισηγείται στο Σύλλογο Διδασκόντων την τροποποίηση αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων, της διάταξης της ύλης, των μεθόδων και μέσων διδασκαλίας, τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών όπως και τον τρόπο προαγωγής και απόλυσής τους.

Ειδικότερα για το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ.

Το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ., περιλαμβάνει τρεις αυτόνομες σχολικές μονάδες,  το 1ο 6/θέσιο Πειραματικό, το 2ο 6/θέσιο Πειραματικό και το 3/θέσιο Πειραματικό, υπάγεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του ΑΠΘ και εποπτεύεται από το Εποπτικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους :

 1. Λιάμπα  Αναστάσιο, Λέκτορα Π.Τ.Δ.Ε-Α.Π.Θ., Επόπτη
 2. Αϊδίνη  Αθανάσιο,  Επίκουρο καθηγητή Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ., αναπληρωτή Επόπτη
 3. Παπαδημητρίου Έφη, Λέκτορα Π.Τ.Δ.Ε-Α.Π.Θ., αναπληρώτρια Επόπτη

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για την Α΄ Τάξη

 • Εισαγωγική τάξη των Πειραματικών σχολείων είναι η Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Δικαίωμα αίτησης στην Α΄ Τάξη έχουν τα παιδιά που συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία, ανεξάρτητα από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας.
 • Οι γονείς που επιθυμούν τα παιδιά τους να φοιτήσουν στην εισαγωγική τάξη του Πειραματικού σχολείου (Α΄ Τάξη) υποβάλλουν στη Συντονίστρια Δ/ντρια των Πειραματικών Σχολείων από 20 μέχρι και 31 Μαΐου του προηγούμενου σχολικού έτους σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση ότι το παιδί δε συμμετέχει σε κλήρωση άλλου Πειραματικού Σχολείου (τα σχετικά έντυπα παρέχονται από το Σχολείο).
 • Η Συντονίστρια Δ/ντρια των Πειραματικών Σχολείων και, σε περιπτώσεις που αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής της, παραλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση και υπεύθυνη δήλωση) και καταχωρίζει αμέσως τα στοιχεία του κάθε υποψήφιου σε αριθμημένη κατ’ αύξοντα αριθμό, ενιαία για αγόρια και κορίτσια, ονομαστική κατάσταση, γνωστοποιώντας με επικυρωμένο σχετικό σημείωμα στον ενδιαφερόμενο γονέα τον αύξοντα αριθμό που φέρει ο υποψήφιος στην ονομαστική κατάσταση στην οποία καταχωρήθηκαν τα στοιχεία του.
 • Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό θέσεων που προκηρύσσονται., το Εποπτικό Συμβούλιο, οι Δ/ντές και οι Προϊστάμενοι των Πειραματικών Σχολείων αποφασίζουν την εισαγωγή όλων ανεξαίρετα των υποψηφίων.
 • Αν αντίθετα, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό θέσεων, επιλέγονται με κλήρωση όσοι μαθητές απαιτούνται για την πλήρωση όλων των κενών θέσεων.
 • Η κλήρωση διεξάγεται στο διάστημα από 1 μέχρι και 5 Ιουνίου μέσα στο χώρο του Σχολείου, παρουσία των ενδιαφερομένων γονέων, των Δ/ντών και Προϊσταμένων των Πειραματικών Σχολείων. Η Συντονίστρια Δ/ντρια καθορίζει τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της κλήρωσης τον ακριβή χώρο και χρόνο που θα γίνει η διαδικασία επιλογής.
 • Πριν από την κλήρωση ορίζεται από τους ενδιαφερόμενους γονείς που παρευρίσκονται τριμελής επιτροπή γονέων, η οποία έχει την ευθύνη της διεξαγωγής της κλήρωσης και της σύνταξης ειδικού σχετικού πρακτικού. Αμέσως το Εποπτικό Συμβούλιο των Πειραματικών Σχολείων επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετικό έγγραφο πίνακα τα ονόματα των παιδιών που θα φοιτήσουν στην εισαγωγική τάξη (Α΄) των Πειραματικών Σχολείων κατά το επόμενο σχολικό έτος.
 • Οι δίδυμοι αδελφοί αυτών που κληρώθηκαν για φοίτηση στην εισαγωγική τάξη των Πειραματικών Σχολείων μπορούν, αν επιθυμούν να συμφοιτήσουν, να εγγραφούν στην ίδια τάξη του Πειραματικού Σχολείου «καθ’ υπέρβαση» του καθορισμένου ανωτάτου κατά τμήμα τάξης αριθμού.
 • «Καθ’ υπέρβαση» εγγράφονται και τα τέκνα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ίδια Πειραματικά Σχολεία.
 • Οι μαθητές της Α΄ Τάξης των οποίων αδέλφια φοιτούν στα Πειραματικά Σχολεία εγγράφονται χωρίς κλήρωση όταν ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει το10% του συνολικού αριθμού που προβλέπεται για την Α΄ Τάξη. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων για τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού.

Για τις υπόλοιπες τάξεις

Οι κενές θέσεις των λοιπών τάξεων που δημιουργούνται με την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους καλύπτονται με κλήρωση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό των κενών θέσεων, και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Πειραματικού Σχολείου το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Η κλήρωση διενεργείται στο διάστημα από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου με τη διαδικασία που καθορίζεται στην παράγραφο 4.

*Αριθμός μαθητών ανά τάξη

Κάθε τάξη αποτελείται από 25 το πολύ μαθητές. Ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη στις ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες των Πειραματικών Σχολείων, όπου ο συνολικός αριθμός κατά τμήμα συνδιδασκαλίας δεν υπερβαίνει τους 25 μαθητές, ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο, μετά από συνεργασία με τους Δ/ντές και τους Προϊσταμένους των μονάδων.

Advertisements

5 Σχόλια (+add yours?)

 1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
  Μαρ. 11, 2010 @ 10:07:42

  θα ήθελα να ενημερωθώ για τη λειτουργία καθώς και για τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στα Πειραματικά Δημ.Σχολεία-Α.Π.Θ.

  Απάντηση

 2. Τσούτσος Ευάγγελος
  Μάι. 19, 2010 @ 08:17:30

  Είμαι τρίτεκνος, έχω ένα παιδί που θα πάει στην ΣΤ’τάξη και ένα που θα πάει στην Β’τάξη Δημοτικού και θα ήθελα να ενημερωθώ για τη λειτουργία καθώς και για τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στα Πειραματικά Δημ.Σχολεία-Α.Π.Θ

  Απάντηση

  • Διαχειριστής
   Μάι. 24, 2010 @ 19:23:52

   Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε το δικτυακό τόπο του Σχολείου μας.
   Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη λειτουργία και τον τρόπο εγγραφής των μαθητώ/τριώνστα Πειραματικά Σχολεία επιλέξτε από την αρχική σελίδα του δικτυακού μας τόπου την ανανεωμένη ως προς το περιεχόμενό της ετικέττα «Τι είναι τα Πειραματικά Σχολεία».
   Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση.
   Τηλέφωνο Σχολείου: 2310830698
   Η Διευθύντρια
   Σαμαρά Σωτηρία

   Απάντηση

 3. ΚΛΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
  Ιον. 05, 2011 @ 07:01:39

  Καλημερα σας,
  θα ήθελα να σας ρωτήσω αν απ΄το 2ο πειραματικό θεσσαλονίκης (στη γεωργικής σχολής) μπορεί το παιδί μου να εισαχθεί χωρίς κλήρωση στο πειραματικό γυμνάσιο.
  Το 2ο δημοτικό στη γεωργικής σχολής ειναι πειραματικό; έμαθα οτι δεν είναι πια. Τι ισχύει; Σας παρακαλώ ενημερώστε με.

  Κατερίνα Κλωνή

  Απάντηση

  • Διαχειριστής
   Ιον. 20, 2011 @ 05:27:05

   Καλημέρα κ. Κλώνη. Το Δημοτικό που αναφέρετε δεν είναι Πειραματικό και δεν προβλέπεται η εισαγωγή μαθητών σε Πειραματικά Σχολεία χωρίς κλήρωση.

   Απάντηση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: